JVP

Pl. Jezera

Natječaj

Povratak

dvd_pj.jpg


Zapošljavanje sezonskih vatrogasaca!

Dobrovoljno vatrogasno društvo Plitvička jezera 17.svibnja 2021.godine raspisuje:

INTERNI NATJEČAJ
za prijam 4 sezonska vatrogasca na rok od 4 mjeseca( 1.lipanj - 30.rujan 2021.godine)

UVJETI KOJE TREBA ISPUNJAVATI SEZONSKI VATROGASAC:

1. Nezaposlena osoba (od 01.06.2020.),
2. Minimalno zvanje vatrogasac u dobrovoljnom vatrogastvu,
3. Zadovoljavati uvjete propisane člankom 41.st. 1. Zakona o vatrogastvu (NN-125/19), odnosno da je ima navršenih osamnaest godina, propisanu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti, koja je osposobljena sukladno odredbama ovoga Zakona, koja nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.) , koja nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. - ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)te koja je osposobljena za obavljanje tih poslova.,
4. Osiguranje od nezgode ili životno osiguranje,
5. Obvezno posjedovanje vozačke dozvole “B“kategorije (po mogućnosti “B“ i “C“),
6. Član dobrovoljne vatrogasne postrojbe koja ga zapošljava, odnosno član vatrogasne postrojbe u okviru vatrogasne zajednice grada ukoliko ga kao sezonskog vatrogasca zapošljava vatrogasna zajednica grada,
7. Mjesto prebivališta na području nadležnosti vatrogasne postrojbe u kojoj obavlja poslove sezonskog vatrogasca ili stanovanje na području nadležnosti vatrogasne postrojbe u kojoj je zaposlen tijekom obavljanja posla sezonskog vatrogasca

8. Radno iskustvo u obavljanju vatrogasne djelatnosti

Rok za podnošenje prijava je 5 dana od dana objave natječaja na Oglasnoj ploči DVD-a Plitvička jezera.
Uz zamolbu kandidati su dužni priložiti:
1. Životopis- vlastoručno potpisan
2. Presliku osobne iskaznice
3. Potvrda o psihičkoj i tjelesnoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti
4. Potvrda o nekažnjavanju
5. Presliku vozačke dozvole
6. Dokaz o radnom stažu (Elektronički zapis ili Potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o stažu osiguranja) ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,
7. Potvrdu o nezaposlenosti

Odluku o izboru kandidata za posao sezonskog vatrogasca donosi Upravni odbor Dobrovoljnog vatrogasnog društva Plitvička jezera.
S odabranim kandidatom sklopit će se ugovor na određeno za razdoblje od 1. lipnja do 30. rujna 2021. godine.
Rok za podnošenje prijave je 5 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči Dobrovoljnog vatrogasnog društva Plitvička jezera
Kandidati su dužni u prijavi navesti svoju e-mail adresu i kontakt broj, radi poziva na intervju.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave na Natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na Natječaj ili ne ispunjavaju uvjete Natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:
„Ne otvaraj – natječaj za zapošljavanje“
na adresu: Dobrovoljno vatrogasno društvo Plitvička jezera, Trg sv. Jurja 4, 53230 Korenica osobno u roku od 5 (pet) dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči DVD-a Plitvička jezera.
Za kandidate koji su podnijeli potpunu prijavu provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti intervjuom.
Kandidati će se telefonskim putem pozvati na intervju.
Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Pridržava se pravo poništiti natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 2 dana od održanog intervjua.

POSLODAVAC:
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO PLITVIČKA JEZERA
TRG SV.JURJA 4
KONTAKT: pismena zamolba

U Korenici, dana 17. svibnja 2021. godine

ZAPOVJEDNIK: Andrija Mesić
PREDSJEDNIK: Dražen Draženović

Povratak

Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera

Vatrogasci Korenica, odnosno, Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera smještena je u staroj zgradi u centru Korenice između zgrade Općinskog suda i Učeničkog doma, na lijevoj strani državne ceste D1 ako se krećete iz Zagreba prema Splitu, odnosno, točno preko puta pošte u Korenici.


                              Želite nešto poručiti vatrogascima Korenice? Učinite to ovdje!

 Ime:

 Email:

 Ovdje upišite poruku: