JVP

Pl. Jezera

Natječaj !

Povratak

jvpp.pngza izbor i imenovanje zapovjednika postrojbe!Objavljen u Narodniom novinama 70/24, 12. lipnja 2024. godine!

Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera na temelju Zakona o vatrogastvu (Narodne novine broj 125/19), članka 37. pročišćenog teksta Statuta Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera („Službeni glasnik općine Plitvička Jezera“ broj 10/2020) te članka 8. stavka 2. točka 1. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera (od 12. svibnja 2023. godine) raspisuje

JAVNI NATJEČAJza izbor i imenovanje zapovjednika vatrogasne postrojbe na vrijeme od pet (5) godina, 1 izvršiteljUvjeti za imenovanje:

 • hrvatsko državljanstvo;
 • najmanji kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij iz područja zaštite od požara u najkraćem trajanju od 3 godine;
 • posebno zdravstveno stanje i psihička sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove;
 • ispunjavanje posebno propisane razine tjelesne i motoričke sposobnosti;
 • položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima;
 • najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima;
 • osoba ne smije biti kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (NN 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.);
 • osoba ne smije biti kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (NN 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.);
 • dozvola za upravljanje motornim vozilima „B“ kategorije.


Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:
 • životopis;
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome o završenom stručnom studiju);
 • važeće liječničko uvjerenje za obavljanje vatrogasne djelatnosti;
 • dokaz o državljanstvu (domovnicu, presliku važeće osobne iskaznice ili presliku putovnice);
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima;
 • dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslike ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca);
 • presliku vozačke dozvole.


Vatrogasna postrojba će po službenoj dužnosti pribaviti od Ministarstva pravosuđa i uprave potvrdu / uvjerenje o nekažnjavanju za sve kandidate koji su se javili na raspisani natječaj i ispunjavaju ostale formalne uvjete natječaja.
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Svi podaci koje dostave kandidati obrađivat će se samo u svrhu provedbe javnog natječaja. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe istog, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera s osobnim podacima postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj te će o tome biti pisano obaviještene. Podnositelj nepotpune prijave na natječaj neće biti pozivan na dopunu iste. Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja u zatvorenoj omotnici neposredno ili poštom na adresu:
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PLITVIČKA JEZERA, Trg svetog Jurja 4, 53230 KORENICA s naznakom: "ZA NATJEČAJ – zapovjednik vatrogasne postrojbe“.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

PREDSJEDNIK VATROGASNOG VIJEĆA
Marko Jurić


Povratak

Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera

Vatrogasci Korenica, odnosno, Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera smještena je u staroj zgradi u centru Korenice između zgrade Općinskog suda i Učeničkog doma, na lijevoj strani državne ceste D1 ako se krećete iz Zagreba prema Splitu, odnosno, točno preko puta pošte u Korenici.


                              Želite nešto poručiti vatrogascima Korenice? Učinite to ovdje!

 Ime:

 Email:

 Ovdje upišite poruku: