JVP

Pl. Jezera

Natječaj!

Povratak

logN.png

Popuna radnog mjesta vatrogasac!

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju tri mjeseca objavljen u Htvatskom zavodu za zapošljavanje dana 13. veljače 2020.godine.

Na temelju članka 51. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj: 125/2019.), članka 34. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera (Županijski glasnik“ broj 10/09), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera i Odluke Upravnog vijeća od 10. veljače 2020. godine

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PLITVIČKA JEZERA

raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu


VATROGASAC M/Ž - jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju tri mjeseca.


Osoba koja se prima na radno mjesto profesionalnog vatrogasca mora ispunjavati sljedeće uvjete:


 imati hrvatsko državljanstvo

 da je mlađa od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog vatrogasca

 da ima stečenu kvalifikaciju na razinama 4.1 ili 4.2 prema HKO-u ili stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera

 da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove

 ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti

 da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (“Narodne novine”, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.)

 da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (“Narodne novine”, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)


Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:


• životopis;

• domovnicu;

• dokaz o stečenoj kvalifikaciji;

• uvjerenje ili potvrdu o nekažnjavanju za navedena kaznena djela (ne starije od 6 mjeseci);

• potvrdu o prebivalištu;

• preslik osobne iskaznice i

• potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove ukoliko ju posjeduje, a ako ne kandidat koji bude odabran na natječaju će biti upućen na liječnički pregled.


Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pod jednakim uvjetima pri zapošljavanju određeno posebnim propisima dužni su se pozvati na to pravo u prijavi za natječaj te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu te dokaz o nezaposlenosti dok prednost pri odabiru imaju kandidati koji stanuju u blizini sjedišta postrojbe.


Prijave se podnose u roku 8 dana od dana objave natječaja u Zavodu za zapošljavanje, a na adresu: Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera,Trg svetog Jurja 4,53 230 Korenica, s naznakom „ za natječaj“.


Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati. S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem obavit će se testiranja temeljem Pravilnika o postupku odabira djelatnika za vatrogasne poslove u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Plitvička Jezera , a o mjestu i vremenu održavanja testiranja kandidati će biti obaviješteni najmanje 5 dana prije održavanja istih. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.


Literatura za pripremu provjere znanja kandidata:

o Popović, Knežević, Posavec, Župančić, Merćep, Gauš, Blaha, Priručnik za osposobljavanje vatrogasaca, Zagreb: Hrvatska vatrogasna zajednica,2010.,

o Vladimir Karlović, Vježbe iz procesa gorenja i gašenja, Zagreb: Hrvatska vatrogasna zajednica,2010. i

o Željko Popović …, Priručnik za osposobljavanje vatrogasnih dočasnika i časnika, Zagreb: Hrvatska Vatrogasna zajednica,2010.Zapovjednik JVP Pl. Jezera:

Ivan Pejkunović, struč.spec.ing.sec.Povratak

Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera

Vatrogasci Korenica, odnosno, Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera smještena je u staroj zgradi u centru Korenice između zgrade Općinskog suda i Učeničkog doma, na lijevoj strani državne ceste D1 ako se krećete iz Zagreba prema Splitu, odnosno, točno preko puta pošte u Korenici.


                                  Želite nešto poručiti vatrogascima Korenice? Učinite to ovdje!

 Ime:

 Email:

 Ovdje upišite poruku: